Có 1 kết quả:

đồng mẫu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cùng một mẹ sinh ra.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Anh chị em cùng một mẹ.