Có 1 kết quả:

đồng minh

1/1

đồng minh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đồng minh, liên minh

Từ điển trích dẫn

1. Cùng kết ước với nhau.
2. Hai hoặc nhiều quốc gia có chung mục đích, quyền lợi. cùng đính ước với nhau. ◎Như: “quân sự đồng minh” 軍事同盟.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cùng thề, chỉ bạn bè cùng thề ước với nhau, hoặc nhiều quốc gia cùng kí kết giúp đỡ lẫn nhau.

Một số bài thơ có sử dụng