Có 1 kết quả:

đồng song

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “đồng học” 同學, “đồng nghiễn” 同硯.

Một số bài thơ có sử dụng