Có 1 kết quả:

đồng song

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cùng cửa sổ, ý nói cùng học một lớp, một thầy.