Có 1 kết quả:

đồng môn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người học cùng một thầy.
2. Anh em rể. ☆Tương tự: “liên khâm” 連襟.
3. Đồng hương, đồng lí.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cùng cửa, ý nói cùng học một trường.

Một số bài thơ có sử dụng