Có 1 kết quả:

đồng âm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Âm điệu tương hòa. ◇Thi Kinh 詩經: “Cổ chung khâm khâm, Cổ sắt cổ cầm, Sanh khánh đồng âm” 鼓鍾欽欽, 鼓瑟鼓琴, 笙磬同音 (Tiểu nhã 小雅, Cổ chung 鼓鐘).
2. Thanh âm tương đồng. ◇Hàn Thi ngoại truyện 韓詩外傳: “Cố đồng minh tương kiến, đồng âm tương văn, đồng chí tương tòng, phi hiền giả mạc năng dụng hiền” 故同明相見, 同音相聞, 同志相從, 非賢者莫能用賢 (Quyển ngũ).
3. Tỉ dụ nói một chuyện giống nhau. ◇Pháp Uyển Châu Lâm 法苑珠林: “Thì thiên Phạm vương dị khẩu đồng âm, nhi thuyết kệ ngôn” 時千梵王異口同音, 而說偈言(Quyển thập tam).
4. Âm đọc giống nhau. ◇Vương Lực 王力: “Sở vị trực âm, tựu thị dĩ đồng âm tự chú âm, như 樂 âm "lạc", 說 âm "duyệt"” 所謂直音, 就是以同音字注音, 如<樂音洛>, <說音悅> (Trung Quốc ngữ ngôn học sử 中國語言學史, Đệ nhị chương).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về hai tiếng có cùng cách đọc hoặc cách đọc giống nhau.