Có 1 kết quả:

danh nho

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhà nho nổi tiếng về học vấn và đức hạnh.
2. Học giả có tiếng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà nho nổi tiếng về học vấn và đức hạnh — Vị học giả tiếng tăm.

Một số bài thơ có sử dụng