Có 1 kết quả:

danh ưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đào kép hát nổi tiếng. ☆Tương tự: “danh linh” 名伶.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đào kép hát nổi tiếng.

Một số bài thơ có sử dụng