Có 1 kết quả:

danh trường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nơi tranh giành tiếng tăm địa vị.
2. Chỉ trường thi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi tranh giành tiếng tăm địa vị — Chỉ trường thi.