Có 1 kết quả:

danh công

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thợ giỏi có tiếng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thợ giỏi nổi tiếng.