Có 1 kết quả:

danh tài

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người tài có tiếng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giỏi nổi tiếng.