Có 1 kết quả:

danh giáo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Danh phận với giáo hóa. Chỉ lễ pháp lấy luân thường đạo đức của nho gia làm chuẩn tắc.
2. Lời dạy của thánh hiền.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự dạy dỗ của thánh hiền.

Một số bài thơ có sử dụng