Có 1 kết quả:

danh tộc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên và họ.
2. Dòng họ nổi tiếng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên và họ — Giòng họ nổi tiếng.