Có 1 kết quả:

danh khí

1/1

danh khí

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiếng tăm, uy tín