Có 1 kết quả:

danh cầm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đánh đàn hay có tiếng.