Có 1 kết quả:

danh tiết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Danh dự và tiết tháo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tốt và lòng ngay thẳng.

Một số bài thơ có sử dụng