Có 1 kết quả:

danh cương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái dây danh lợi ràng buộc, giống như cái dây cương ngựa. Cũng nói Danh cương lợi toả.