Có 1 kết quả:

danh thanh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng tăm tốt, ai cũng biết. ☆Tương tự: “danh khí” 名氣, “danh dự” 名譽.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tăm tốt, ai cũng biết.

Một số bài thơ có sử dụng