Có 1 kết quả:

danh thần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người bề tôi tài dức có tiếng .

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bề tôi nổi tiếng tài dức.

Một số bài thơ có sử dụng