Có 1 kết quả:

danh sắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người đẹp nổi tiếng.
2. Danh mục, danh xưng.
3. Danh nghĩa. ◇Thiên vũ hoa 天雨花: “Tiểu thư tự tri nan kháng lệ, danh sắc phu thê quá nhất sanh” 小姐自知難伉儷, 名色夫妻過一生 (Đệ nhị thập hồi).
4. Phật giáo dụng ngữ: “Sắc” 色 là uẩn thứ nhất trong “ngũ uẩn” 五蘊, “danh” 名 là bốn uẩn còn lại: “thụ” 受, “tưởng” 想, “hành” 行, “thức” 識.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ chung Ngũ uẩn tức Sắc, Thụ, Tưởng, Hành, Thức. Sắc tức là sắc tướng, là uẩn thứ nhất và Danh bao gồm bốn uẩn còn lại. — Người kĩ nữ nổi tiếng là đẹp, ai cũng biết.