Có 1 kết quả:

danh từ

1/1

danh từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

danh từ (ngôn ngữ)

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng gọi tên sự vật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi tên sự vật.