Có 1 kết quả:

hậu nhân

1/1

hậu nhân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người sau, thế hệ sau, hậu bối