Có 1 kết quả:

hậu đại

1/1

hậu đại

giản thể

Từ điển phổ thông

hậu thế, con cháu, thế hệ sau