Có 1 kết quả:

hậu kỳ

1/1

hậu kỳ

giản thể

Từ điển phổ thông

kỳ sau, giai đoạn sau

Một số bài thơ có sử dụng