Có 1 kết quả:

hậu quả

1/1

hậu quả

giản thể

Từ điển phổ thông

hậu quả, kết quả