Có 1 kết quả:

hậu duệ

1/1

hậu duệ

giản thể

Từ điển phổ thông

con cháu, đời sau, thế hệ sau