Có 1 kết quả:

hậu biên

1/1

hậu biên

giản thể

Từ điển phổ thông

đằng sau, phía sau