Có 1 kết quả:

hậu diện

1/1

hậu diện

giản thể

Từ điển phổ thông

mặt sau, phía sau