Có 1 kết quả:

thổ khí

1/1

thổ khí

phồn thể

Từ điển phổ thông

bật hơi khi phát âm

Một số bài thơ có sử dụng