Có 1 kết quả:

hướng thượng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thiên về những điều cao đẹp.
2. Trở lên.
3. Xoay lên trên

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thiên về những điều cao đẹp.