Có 1 kết quả:

hướng nội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xoay vào trong. Thiên về cuộc sống bên trong.