Có 1 kết quả:

quân quyền

1/1

quân quyền

giản thể

Từ điển phổ thông

quyền điều khiển quân đội