Có 1 kết quả:

quân dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vua và mọi người trong nước.

Một số bài thơ có sử dụng