Có 1 kết quả:

phủ tắc

1/1

phủ tắc

giản thể

Từ điển phổ thông

nếu không, còn không, hoặc là