Có 1 kết quả:

phủ định

1/1

phủ định

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phủ định, phủ nhận, không

Từ điển trích dẫn

1. Không thừa nhận, không tán thành.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quyết chắc là không — Không nhận.