Có 1 kết quả:

ba ba

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều lời, lắm miệng.