Có 1 kết quả:

ba nha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lớn miệng, ồn ào.