Có 1 kết quả:

phân phó

1/1

phân phó

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dặn bảo

Một số bài thơ có sử dụng