Có 1 kết quả:

hàm nghĩa

1/1

hàm nghĩa

giản thể

Từ điển phổ thông

ý nghĩa sâu xa