Có 1 kết quả:

hàm ý

1/1

hàm ý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ý nghĩa ẩn chứa

Một số bài thơ có sử dụng