Có 1 kết quả:

hàm nghĩa

1/1

hàm nghĩa

phồn thể

Từ điển phổ thông

ý nghĩa sâu xa

Một số bài thơ có sử dụng