Có 1 kết quả:

hàm lượng

1/1

hàm lượng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hàm lượng, thành phần