Có 1 kết quả:

duyện hấp

1/1

duyện hấp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(như: hấp duyện 吸吮)