Có 1 kết quả:

khởi thị

1/1

khởi thị

giản thể

Từ điển phổ thông

khám phá, phát giác, phát hiện