Có 1 kết quả:

chi chi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng rì rầm trò chuyện — Một âm khác là Khi.