Có 1 kết quả:

sảo giá

1/1

sảo giá

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cãi nhau, cãi lộn