Có 1 kết quả:

hấp thụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hút lấy, nhận lấy.