Có 1 kết quả:

hấp duyện

1/1

hấp duyện

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mút vào, hút vào