Có 1 kết quả:

hấp yên

1/1

hấp yên

phồn thể

Từ điển phổ thông

hút thuốc lá

Một số bài thơ có sử dụng