Có 1 kết quả:

hấp quản

1/1

hấp quản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ống hút